Om Os

Kontakt

Hvis I ønsker at kontakte os, så er vi at finde på nedenstående adresse, og vi hører gerne fra jer:

Folkets Radio

Søndergade 12, 1. sal

9000 Aalborg

Tlf. 98 10 92 20

E-mail:  Folket@folketsradio.dk


Bestyrelse

Gitte Thomsen

Søren Bruun Jensen

Parviz Mozaffarri

Jonna Kjær Nielsen

Brian Andersen


Vedtægter

§1 Foreningens navn er Folkets Radio. Foreningen er stiftet den 22. maj 1990. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål er at drive ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed.

§ 3 Som aktive medlemmer kan alle personer over 14 år optages, når de vedkender sig herværende vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når vedkommende modarbejder foreningens formål eller kompetente forsamlings beslutninger.

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. De vælges alle for et år ad gangen. Valgbar er alle medlemmer, som har været medlem i 3 måneder inden generalforsamlingen og som er fyldt 18 år på generalforsamlingsdagen, dette gælder dog ikke på stiftelsestidspunktet.

§ 5 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen, bortset fra kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og indkaldelsen sker via lokalradioen eller ved skriftlig indkaldelse af samtlige medlemmer, mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen ordner det fornødne ved indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Forslag om vedtægtsændringer kræver dog altid 2/3 flertal.

§ 7 Ordinær generalforsamling arbejder efter følgende dagsorden: 1. valg af dirigent og referent. 2. aflæggelse af beretning ved formanden eller dennes stedfortræder 3. forelæggelse af regnskab 4. fastsættelse af kontingent 5. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 6. evt.

§ 8 Foreningen tegnes af formanden.

§ 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§ 10 Der føres protokol over trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten subsidiært formanden.

§ 11 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 12 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen tildeles foreningens eventuelle formue og aktiver organisationer / foreninger, der arbejder for samme mål som angivet i ovenstående § 2. Vedtaget den 22. maj 1990. Senest ændret den 20. marts 2017.

Andet

Radio- og TV-Nævnet er den tilsynsførende myndighed


© 2024 Folkets Radio. Alle rettigheder forbeholdes